O projektu

osf_praha_czNorske-fondy_Logo

See information about the project in English below.

30. listopadu 2015 byl ukončen projekt „Hledejme společně novou cestu!“, který realizovalo Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

O čem projekt byl?

Romské ženy jsou jednou z nejvíce diskriminovaných skupin na českém trhu práce. Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto většinové vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému.

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciloval na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

V projektu byly nabízeny níže uvedené vzdělávací aktivity a také individuální koučování skupině 30 žen z Brna a okolí.

  • Právní vzdělávání
  • Rovné příležitosti
  • Řízení vlastního času (Time management)
  • Jak čelit diskriminaci na základě etnika?
  • Mapování vlastních dovedností

Na realizaci projektu spolupracovaly dvě neziskové organizace, Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a romské sdružení MIRET.  

Díky projektu vzniklo:

V rámci projektu GIC NORA vydalo výzkumnou zprávu o postavení romských žen v české společnosti. Nahlédněte do ní (nebo si ji rovnou celou přečtěte) zde.

4. listopadu 2015 proběhla v Muzeu romské kultury v Brně závěrečná projektová konference.
Kompletní záznam z konference můžete shlédnout pod tímto odkazem.

Na konferenci měl premiéru dokument s názvem „Černé labutě“ natočený režisérkou Zuzanou Dubovou v rámci projektu. Můžete jej zhlédnout níže.

Dokument ve verzi „director’s cut“ s anglickými titulky můžete zhlédnout zde.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.


About project:

On November 30, 2015 the project entitled „Let´s Find Together a New Way!“ was completed. The project was carried out by the Gender Information Centre NORA.

In the project we worked with the target group of 30 Roma women from Brno and the surroundings. They were offered training activities (see below) and coaching.

  • Basics of labour law
  • Equal opportunities
  • Time management
  • How to face discrimination on the basis of ethnicity?
  • Competence mapping

On November 4, 2015 the final project conference (NON)DISCRIMINATION OF ROMA PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC took place in the Museum of Roma Culture in Brno.

At the conference the documentary „Black Swans“ had its first night. The documentary was shot by the female director Zuzana Dubová.
You can watch whole documentary (version „director’s cut“) with english subtitles below. Original version played during conference in czech is here.


GIC NORA also published a research report on the position of Roma women in the Czech society.

The project was supported by the Open Society Fund Prague on the program Let’s Give (Wo)men a Chance, which is funded by the Norway Grants. Through the Norway Grants Norway contributes to reducing social and economic disparities and strengthening cooperation in Europe. It primarily supports environmental protection, research and scholarships, civil society development, health care, children, gender equality and improvement of justice. The program Let’s Give (Wo)men a Chance promotes equal opportunities for women and men in professional and personal life, and prevention and assistance to victims of domestic violence in the Czech Republic. It is managed by the Open Society Fund Prague, which has been developing values of an open society and democracy in the Czech Republic since 1992.